Disclaimer

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moneyzine.nl, informatie, beeldmateriaal, nieuwberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden door Moneyzine.nl op enigerlei wijze te herpubliseren of te verspreiden.

Via deze website informeert Moneyzine.nl consumenten over financiële producten en/of diensten. Alle op deze website gepubliceerde informatie over verzekeringen, hypotheken en overige financiële producten zijn van algemene aard en is op geen enkele wijze bedoeld als aanbeveling, waardeoordeel of advies.

Indien u enkel en alleen op basis van de informatie van deze website besluit om één of meerdere financiële verplichtingen aan te gaan, bent u zelf geheel verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. U bent als consument dan ook zelf verantwoordlijk u zich er van te vergewissen dat de aangeboden producten en/of /diensten, alsmede de aanbieders/bemiddelaars voldoen aan de door u als consument te stellen (wettelijke) eisen en wensen.

Moneyzine.nl is geen verstrekker van verzekeringen of financiële producten. Ook treedt zij niet op als bemiddelaar. De via deze website ingediende aanvragen worden zonder verdere tussenkomst rechtstreeks met de door u gekozen aanbieder of bemiddelaar afgehandeld. De afhandeling, zoals het uitbrengen van offertes en adviezen of het afsluiten van verzekeringen en/of financiële producten komt geheel voor de verantwoording van de door u als bezoeker gekozen aanbieder of bemiddelaar. Moneyzine.nl speelt hierin op geen enkele wijze een rol.

Het aanbieden van, alsmede het adviseren en/of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten vereist een Wft-vergunning. Alle financiële dienstverleners en aanbieders die over een Wft-vergunning beschikken, zijn opgenomen in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is de verantwoordelijkheid van de consument  om vast te stellen of financiële dienstverleners voldoen aan hun vergunningplicht.

Moneyzine.nl besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliseerde informatie. Voor de juistheid en volledigheid van deze informatie staat Moneyzine niet in. Aan de verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Moneyzine.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden of het gebruikt van de door Moneyzine.nl verstrekte informatie. Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Mocht u onjuistheden op deze website aantreffen, heeft u opmerkingen of suggestief over deze website dan kunt u deze kenbaar maken via info@moneyzine.nl. Ook voor vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer dan kunt u bij ons terecht via het hierboven vermeldt email adres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *